Skip to main content

Verkeerszonden / verkeersovertredingen

Materies

Advocatenkantoor Alain COULIER helpt u en staat u bij wanneer u vervolgd wordt voor verkeersovertredingen- en misdrijven voor de Politierechtbank of wanneer u zelf het slachtoffer is van een verkeersongeval.. Het kantoor ziet er op toe dat de procedurevoorschriften op correcte wijze verlopen, zal waken over uw rechten van verdediging, en zal streven naar een zo licht mogelijke- dan wel aangepaste en/of alternatieve bestraffing voor de cliënt die wordt vervolgd. Het kantoor waakt er over dat slachtoffers van verkeersongevallen een zo maximaal mogelijke schadevergoeding bekomen zowel voor materiële schade als gebeurlijke lichamelijke schade.


De meeste verkeersdeelnemers kunnen beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering, hetzij onder de vorm van een autonome verzekering, hetzij op een dekking rechtsbijstand die gekoppeld is aan een BA-voertuigverzekering en/of familiale verzekering, zodat zij vrije keuze hebben om zich te laten bijstaan door ons advocatenkantoor. Onze kosten en erelonen worden dan volledig gedragen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

U heeft een snelheidsovertreding begaan. Wat nu?

Afhankelijk van de plaats waar de overtreding wordt begaan en de gevoerde snelheid zullen de gevolgen en sancties anders zijn.

Lichte snelheidsovertreding

U ontvangt een onmiddellijke inning vanwege de politie of een voorstel tot minnelijke schikking vanwege het politieparket. Indien u deze tijdig betaalt vervalt de strafvordering en kan u niet meer voor deze inbreuk worden vervolgd voor de politierechtbank.

Quid bij een zware snelheidsovertreding?

Hier loopt u de kans om een verval van het recht tot sturen van een voertuig op te lopen. U zult zich dienen te verantwoorden voor de politierechtbank.

De rechter kan u veroordelen tot een geldboete en/of rijverbod. Deze sancties kunnen soms voor een deel met uitstel worden opgelegd. Het rijverbod kan beperkt worden naar gelang de omstandigheden voor bepaalde categorieën (bv. enkel B) of er kan de gunst van weekendverval worden toegekend.

Sommige politierechters staan toe dat er geen effectieve bestraffing wordt opgelegd indien een verkeerscursus wordt gevolgd en er geen nieuwe inbreuken worden begaan binnen de 3 jaar.

Nieuwe verkeersinbreuk binnen de 3 jaar nadat u definitief werd veroordeeld voor een eerdere zware verkeersinbreuk.

In geval van veroordeling wegens het begaan van een zware snelheidsovertreding en er binnen de drie jaar na deze veroordeling opnieuw een zware verkeersovertreding begaat (het is niet vereist dat de nieuwe inbreuk opnieuw een snelheidsovertreding betreft) is er sprake van herhaling.

De wet voorziet in een rijverbod van minstens 3 maanden en in het verplicht opleggen van een praktisch- en theoretisch rijexamen en een medische en psychologische proef. (art. 38 par. 2 Wegverkeerswet)

Jonge bestuurders

De wetgever heeft weinig vertrouwen in jonge bestuurders (ttz. bestuurders die minder dan 2 jaar hun rijbewijs hebben behaald) en sanctioneert deze strenger.

In plaats van een mogelijk rijverbod dient de rechter een effectief rijverbod op te leggen.

Voorts is de rechter verplicht u het theoretisch of praktisch rijexamen te laten overdoen. De meeste rechters laten toe dat u of uw advocaat uw voorkeur laat kennen. 

Drugs in het verkeer

De minimumboete voor het rijden onder invloed van drugs bedraagt actueel 200 euro x 8; maximaal 2.000 euro x 8.

De parketten kennen geen tolerantie voor drugs in het verkeer en gaan dan ook systematisch over tot dagvaarding voor de politierechtbank.

Blijkt ter zitting dat u verslaafd is dan kan de rechter naast een geldboete en een rijverbod ook ten titel van veiligheidsmaatregel bij toepassing van artikel 42 wegverkeerswet geestelijk en/of lichamelijk ongeschikt verklaren voor het rijden met een voertuig.

Deze veiligheidsmaatregel gaat onmiddellijk in zodat u uw rijbewijs onmiddellijk moet afgeven.

Indien u binnen de 3 jaar na een eerdere veroordeling opnieuw dezelfde inbreuk begaat dan valt de bestraffing streng uit :

 • Een gevangenisstraf van 1 maanden tot 2 jaar; en/of een geldboete van 400 euro x8 tot 5000 euro x 8
 • een rijverbod van minimum 3 maanden tot 5 jaar of levenslang. 

Alcohol in het verkeer 

Er is sprake van intoxicatie indien de wettelijke toegelaten marge wordt overschreden. 

Er is sprake van dronkenschap indien iemand ten gevolge van het nuttigen van alcohol dermate van de kaart is dat hij de blijvende controle over zijn daden heeft verloren. 

De bestraffing verzwaart naargelang de hoegrootheid van de alcoholopname.

Tussen 0.5 en 0.8 promille

 • onmiddellijk rijverbod van 3 uren
 • mogelijkheid tot onmiddellijke inning.

Tussen 0.8 en 1.19 promille

 • onmiddellijk rijverbod van 6 uren of onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen indien het rijgedrag als gevaarlijk wordt aanzien
 • onmiddellijke inning mogelijk
 • in geval er een vervolging wordt ingesteld boete tussen de 1.600-16.000 euro en een rijverbod.
 • mogelijkheid tot opleggen alcoholslot

Hoger dan 1.2 promille

 • onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen
 • onmiddellijke inning of een minnelijke schikking kan niet
 • mogelijkheid tot oplegging alcoholslot

Hoger dan 1.8 promille

 • onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen
 • onmiddellijke inning of een minnelijke schikking kan niet
 • dagvaarding voor de Politierechtbank. Boete van 1.600 - 16.000 euro en een rijverbod gaande van minimum 8 dagen tot 5 jaar
 • verplichting om alcoholslot op te leggen tenzij de rechter middels een bijzondere motivering beslist om zulks niet te doen

Dronkenschap of in soortgelijke toestand ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen

 • onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen
 • geen onmiddellijke inning of een minnellijk schikking
 • dagvaarding voor de rechtbank en een boete van 1.600 - 16.000 euro meer een rijverbod kan worden opgelegd
  mogelijkheid tot opleggen van een alcoholslot

 VluchtMisdrijf

De steeds strengere bestraffingen van verkeersinbreuken leiden ertoe dat personen -  die eventueel onder invloed rijden en/of zonder rijbewijs en/of zonder verzekerd te zijn - soms de vlucht nemen na het veroorzaken van een ongeval.

Om van vluchtmisdrijf te kunnen spreken dienen een aantal elementen cumulatief voorhanden te zijn:

 • er dient een ongeval te hebben plaatsgevonden
 • dit ongeval bracht schade toe aan iemand anders
 • het ongeval dient te hebben plaatsgevonden op een openbare plaats
 • de dader dient de vlucht te hebben genomen teneinde zich aan vaststellingen te onttrekken
 • de dader dient een voertuig of een dier te hebben bestuurd
 • de dader dient te weten dat dit voertuig of dier de oorzaak van een ongeval is geweest

Op vluchtmisdrijf staan eveneens strenge straffen. Deze variëren naargelang de vlucht werd genomen na een ongeval te hebben veroorzaakt met enkel materiële schade dans wel een ongeval waarbij gewonden en/of doden vielen.

Maak nu een afspraak