Skip to main content

Dienstenwet

Informatie voor de client

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Alain COULIER.

Mr. Alain COULIER is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van VEURNE.

Het kantoor van Mr. Alain COULIER is gevestigd te 8620 NIEUWPOORT, Oostendestraat 11&20.

Mr. Alain COULIER oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een B.V., genaamd BV ADVOCATENKANTOOR Alain COULIER

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Alain COULIER is 0879.173.059.

Per e-mail kan u Mr. Alain COULIER bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Alain COULIER is verzekerd bij AMLIN CORPORATE INSURANCE.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Alain COULIER  verzekert verleent dekking in de gehele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

 U kan bij mr. Alain COULIER terecht voor onder meer volgende diensten: juridische advies, bijstand bij geschillen voor de Rechtbank.

 

3. Voor informatie of bij klachten

 Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Alain COULIER bereiken:

via post op het adres: Oostendestraat 11-20 te 8620 NIEUWPOORT
via fax op het nummer: 058/24 26 65
via e-mail op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of via telefoon op het nummer: 058/24 26 64

 

opmerkingen:

op vraag van zijn cliënt verstrekken Mr. Alain COULIER informatie over zijn erelonen of berekeningswijze ervan.

Mr. Alain COULIER is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van zijn balie en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten.

Mr. Alain COULIER maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen.

 

DIENSTENWET

A. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. De polis is afgesloten bij AMLIN CORPORATE INSURANCE. Alle informatie omtrent dekking en aard van de polis vindt u op bijgaande link:
http://www.ordeexpress.be/artikel/26/24/nieuwe-polissen-burgerlijke-beroepsaansprakelijkheid-en-insolvabiliteit

B. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. De dekking van algemene kantoorkosten (zoals port-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) gebeurt aan vaste barema's die jaarlijks worden aangepast en op eerste vraag bekomen worden. Al deze tarieven zijn exclusief btw.

C. De werkzaamheden worden op regelmatige tijdstippen en op eerste vraag van de opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.

D. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mr. Alain COULIER is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Veurne. Geschillen m.b.t. de hoegrootheid van de erelonen kunnen in gemeenschappelijk akkoord worden voorgelegd aan de taxatiecommissie der advocaten te Veurne.

E. Derdengelden: De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling  van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

F. Beëindiging van de overeenkomst: De cliënt kan op elk ogenblik  de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging  van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.