Skip to main content

Materies


Strafrecht, verkeersrecht en verzekerings-recht

 • strafrechtelijke verdediging als beklaagde
 • stellen burgerlijke partij namens slachtoffer van een misdrijf
 • invorderen letselschade
 • schadebegroting
 • betwistingen met verzekeringsmaatschappijen

Familie- en familiaal vermogensrecht

 • huwelijksproblemen, echtscheiding, EOT, EOO
 • personenrecht, afstamming en nationaliteit
 • internationale huwelijken en schijnhuwelijken
 • familierecht (afstamming, adoptie, voogdij en ouderlijk gezag)
 • huwelijksvermogenrecht, huwelijkscontracten en wijzigingen daarvan
 • jeugdzaken, alimentatiegeschillen, betwistingen omgangsregeling
 • erfrecht, schenkingen en testamenten
 • vereffening-verdeling van nalatenschappen, huwgemeenschap en onverdeeldheden
 • samenwoningsgeschillen
 • geesteszieken

Bouw- en immobiliënrecht

 • aannemingsrecht, aansprakelijkheid aannemer en architect
 • woninghuur en handelshuur, bezetting zonder recht noch titel
 • geschillen koop-verkoop onroerend goed, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, verkoop op lijfrente, tontine
 • makelaarsovereenkomsten
 • (appartements)mede-eigendom
 • erfpacht, opstal, uitwegen

Ondernemingsrecht

 • inning openstaande vorderingen (facturen, leningen, huurgelden, ...)
 • consumentenbescherming
 • marktpraktijken
 • handelsagentuur, concessie, franchising
 • mededingingsrecht
 • ondernemingen in moeilijkheden
 • overnames handelszaken, aandelenoverdrachten
 • vennootschapsrecht, VZW, stichtingen

Sociaal recht

 • arbeidsovereenkomstenrecht (aanwerving van personeel, tewerkstelling en ontslag)
 • sociaal strafrecht (discussie met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
 • verdediging van werkgevers voor de correctionele rechtbank
 • arbeidsongevallen
 • bijdragen in het kader van het zelfstandig statuut, werkgeversbijdragen RSZ
 • gezinsbijslagen,  werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ...